Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử TH PTCS Hy Vọng - Đường dây nóng: Trần Thị Minh Thảo 0983456385, 02438772748
Thứ hai, 1/11/2021, 9:25
Lượt đọc: 19

Trường PTCS Hy Vọng tổ chức chuyên đề học tập qua Hội nghị Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

          Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. 
          Sáng ngày 25/10 trường PTCS Hy Vọng tổ chức chuyên đề học tập Chính trị cho tất cả các Đ. c Đảng viên dưới hình thức xem lại video Hội nghị Nghiên cứu, học tậpchuyên đề toàn khóa về " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021.
Một số hình ảnh tại buổi chuyên đề

Tin cùng chuyên mục

105